Kontakt

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser


Som PDF: Salgs- og leveringsbetingelser


Nærværende betingelser er i overensstemmelse med fælles salgs- og leveringsbetingelser fra VinduesIndustrien og gælder ved køb af vinduer og døre hos Alufabrikken, herefter benævnt sælger.


1. KØBELOV
Sælgers tilbud er underlagt reglerne i lov om køb i det omfang, disse regler ikke er fraveget i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2. SÆLGERS TILBUD
Sælger vedstår, medmindre andet fremgår af tilbuddet, dette i 14 dage at regne fra tilbuddets datering. I tilfælde af dokumenteret mellemsalg er sælger ikke bundet af den i tilbuddet angivne leveringstid, men vil efter nærmere aftale med køber fastlægge en ny leveringstid, der ligger så tæt på den oprindelige leveringstid som muligt.

3. MÅLTAGNING
Såfremt sælger bistår en fagkyndig køber i forbindelse med måltagning og lignende, er denne bistand alene at betragte som en service, der ikke pådrager sælger noget ansvar

4. ÆNDRING I ORDRER
Sælgers ordrebekræftelse angiver sidste frist for rettelser. Efter denne dato kan der af produktionstekniske hensyn ikke ske rettelser i ordren

5. LEVERING
5.1 Leveringssted og risiko

Levering finder sted til kantsten ved købers forretningsadresse eller ved nærmere angivet byggeplads, hvis der er adgangsforhold for vores lastbil (se mål på billede nederst). Ellers aftales alternativt leveringssted. Levering regnes ved vognkant, og risikoen for varen overgår samtidig hermed til køber.

5.2 Modtagekontrol og reklamation
I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand Såfremt dette ikke er tilfældet, er det købers pligt straks at meddele dette skriftligt ved påtegning på fragtbrev til sælgers chauffør eller direkte skriftligt til sælger.

Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende elementer eller transportskader.

5.3 Kvalitetssikring
Inden elementernes montage er køber forpligtet til at sikre, at leverancen i øvrigt er i overensstemmelse med aftalegrundlaget.
Manglende kvalitetssikring os/ eller manglende reklamation medfører tab af købers ret til mangelindsigelser

6. FORDRINGSHAVERMORA
6.1 Leveringsforskydning
Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet. Risikoen for varen overgår til køber på faktureringstidspunktet.

6.2 Lagerleje
Køber er ved en sådan udsat levering forpligtet til at betale sælger en rimelig lagerleje efter nærmere aftale

7. BETALING
7.1 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser fremgår af sælgers tilbudsbekræftelse. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der svares renter fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats, med mindre der i tilbuddet er angivet en højere rentesats.

7.2 Delleverancer
Såfremt der skal leveres ad flere gange, er sælger berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser vedrørende en eller flere forudgående leverancer.

8. ANSVAR FOR MANGLER
8.1 Mangelgennemgang
Sælger har ikke pligt til at deltage i en mangelgennemgang ved afleveringen i forbindelse med årsgennemgangen eller i forbindelse med 5 års eftersyn. Sælgers vægring herved er ikke at betragte som afkald på nogen indsigelse.

8.2 Afhjælpning af mangler
Såfremt en leverance viser sig at være mangelfuld, kan køber alene gøre følgende misligholdelsesbeføjelser gældende i den anførte rækkefølge.
A. Sælger foretager udbedring af mangler uden udgift for køber.
B. Såfremt udbedring ikke kan ske, foretager sælger en om-levering.
C. Såfremt sælger ikke foretager udbedring eller om-levering inden rimelig tid, kan køber i stedet hæve handlen for den del af leverancen, der er mangelfuld.
D. Køber kan derudover i de ovenfor nævnte tilfælde i henhold til købelovens regler kræve erstatning, dog således, at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

8.3 Force majeure
Sælger er endvidere - uanset ovenstående - aldrig ansvarlig for noget tab, der skyldes indgribende forstyrrelser, der er bevirket uden vor skyld, ved forhold over hvilke, vi ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder.

8.4 Ansvarsophør
Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år efter levering af det byggeri, hvori leverancen indgår.
Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til lager eller videresalg.

8.5 Regres
Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke, eller kun med store vanskeligheder, kan gennemføres mod den oprindelige køber, er senere købere af leverancen, herunder entreprenører og bygherrer, berettiget til i samme omfang at rejse direkte krav mod sælger, såfremt den oprindelige køber måtte have et krav mod sælger.

9. ANSVAR FOR FORSINKELSE
9.1 Sælgers ansvar
Sælger er ansvarlig for forsinkelse, medmindre denne forsinkelse skyldes indgribende forstyrrelser i arbejdets gang, der er bevirket uden vor skyld, ved forhold over hvilke vi ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder.

9.2 Erstatning ved forsinkelse
Såfremt sælger efter foranstående regler er ansvarlig, betales erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

9.3 Leveringsfrist
Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og denne overskridelse er til betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt overfor sælger at kræve levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse.

9.4 Fristoverskridelse
Såfremt sælger herefter undlader at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre levering indenfor den herefter fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse at hæve handlen.

Køber kan dog aldrig hæve handlen i situationer, hvor forsinkelsen skyldes forhold opregnet i pkt. 9.1.

10. PRODUKTANSVAR
Sælger er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at sælgers produktansvar aldrig omfatter driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Totalmål på lastbil